HotLine: 0944 686 390

Tầm quan trọng của nhà lãnh đạo trong quá trình triển khai phần mềm CRM

 Ngày đăng:  03-03-2016

Nhà lãnh đạo là người tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình triển khai hệ thống phần mềm CRM. Là  “ đầu tàu” dẫn dắt doanh nghiệp, nhà lãnh đạo là người đưa ra các chiến lược đồng thời cũng là người giám sát phát triển và hoàn thiện hệ thống trong thời gian lâu dài. Vậy, nhà lãnh đạo cần làm gì để góp phần triển khai thành công hệ thống phần mềm CRM?

  1. Tuyên truyền để nhân viên hiểu lợi ích của phần mềm CRM

Nhà lãnh đạo phải là người tiên phong tuyên truyền hệ thống CRM để nhân viên hiệu được tầm quan trọng và lợi ích. Công tác tư tưởng là vấn đề cần phải xây dựng đầu tiên. Khi nhân viên được trang bị kiến thức về CRM, họ dễ dàng tiếp cận và đón nhận thông tin mới. Hãy giúp nhân viên của bạn nhận ra rằng sử dụng phần mềm CRM là xu hướng tất yếu trong cạnh tranh hiện nay.

  1. Xây dựng chiến lược phát triển cho hệ thống

Nhà lãnh đạo không chỉ là người ký hợp đồng và chi ngân sách để triển khai hệ thống CRM mà còn là người đưa ra định hướng và chiến lược phát triển cho doanh nghiệp. Cùng với đơn vị tư vấn, nhà lãnh đạo cần tham gia trực tiếp vào quá trình triển khai, chỉ đạo các bộ phận thực hiện theo kế hoạch.

vai-tro-cua-nha-lanh-dao-ceo-trong-trien-khai-phan-mem-crm

  1. Phân chia công việc rõ ràng cho các bộ phận

Khách hàng đóng vai trò là vị trí trung tâm của doanh nghiệp. Tất cả hoạt động của các phòng ban đều phải hướng tới mục đích làm hài lòng khách hàng. Vì vậy, ngoài sự hỗ trợ đơn vị tư vấn, vấn đề triển khai CRM cần tham gia của rất nhiều các bộ phận trong doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo phải phân công công việc rõ ràng cho từng bộ phận, tránh chồng chéo trong quản lý, phòng quá nhiều việc, phòng không có việc gì. Ví dụ bộ phận IT tham gia phát triển sản phẩm, bộ phận đào tạo hướng dẫn nhân viên thực hiện, bộ phận chiến lược đề xuất kế hoạch triển khai….

  1. Giám sát thực hiện

Sau khi đã lên kế hoạch chi tiết và phân công công việc rõ ràng cho các bộ phận, nhà lãnh đạo cần giám sát quá trình thực  hiện của từng phòng ban và kiểm tra tiến độ dự án. Doanh nghiệp cần cử ra trưởng dự án là người trực tiếp tương tác với đơn vị triển khai để tiếp nhận và xử lý thông tin. Trong quá trình triển khai không tránh khỏi những sự cố như: thay đổi nhân sự, chậm tiến độ… Nhà lãnh đạo cần có biện pháp phòng tránh và khắc phục rủi ro.

Nhà lãnh đạo là một trong những nhân tố quan trọng làm nên thành công của dự án triển khai hệ thống phần mềm CRM. Vì vậy, nhà lãnh đạo phải trực tiếp tham gia vào quá trình triển khai hệ thống. Thực tế đã cho thấy rằng: Không có dự án CRM nào thành công nếu ban lãnh đạo doanh nghiệp đứng ngoài cuộc.

 Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý