HotLine: 0944 686 390
halotek-tuyen-dung-nhan-vien-trien-khai-du-an

Công ty cổ phần Halotek cần tuyển dụng 05 nhân viên triển khai dự án làm việc tại văn phòng Hà Nội.
....Xem thêm

halotek-tuyen-dung-nhan-vien-kinh-doanh-phan-mem

Công ty cổ phần Halotek cần tuyển dụng 03 nhân viên kinh doanh phần mềm làm việc tại văn phòng Hà Nội
....Xem thêm

halotek-tuyen-dung-nhan-vien-hanh-chinh-van-phong

Phần mềm quản lý Halotek cần tuyển dụng 01 nhân viên hành chính làm việc tại văn phòng Hà Nội
....Xem thêm

halotek-tuyen-dung-nhan-vien-ke-toan-tong-hop

Công ty cổ phần Halotek cần tuyển dụng 01 kế toán tổng hợp làm việc tại văn phòng Hà Nội
....Xem thêm

halotek-tuyen-dung-chuyen-vien-truyen-thong

Công ty cổ phần Halotek cần tuyển dụng 01 chuyên viên truyền thông-marketing làm việc tại văn phòng Hà Nội.
....Xem thêm

 Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý